UNIVERSITY /ENGLISH
(Formerly Dongling School of Economics and Management)
HOME > Faculty > Staff
Staff of DSEM

Position Name Office Tel Email
 CPC Secretary  Lingyan Zeng 801 6233-2447  zengly@manage.ustb.edu.cn
 Admin. Office Director  Zhiguo Yang 803 6233-4699  yangzhiguo@ustb.edu.cn
 Research Secretary  Jian Yang 803 6233-3582  jgsy@manage.ustb.edu.cn
 Executive Secretary  Jiarong Chen 813 6233-2272  jgyb@manage.ustb.edu.cn
 Accountant  Qin Li 801 6233-2164  liqin@ustb.edu.cn
 International Office Director  Xia Zhao 308 6233-2102  zx@ustb.edu.cn
 Foreign Affair Secretary, International
 Accreditation, Sino-US EMBA
 Pinpin Wang 813 6233-2272  pinpinw@ustb.edu.cn
 International Accreditation Office
 Assistant
 Erqing Li 308 6233-2102  leqgood@163.com
 Public Relations Office Director  Yu Ni 802 6233-2726  niyu@ustb.edu.cn
 Public Relations Office Assistant  Chunjiang
 Zhang
802 6233-2726  ggb@ustb.edu.cn
 Teaching Office Director  Yuan Xie 702 6233-3581  xieyuan@manage.ustb.edu.cn
 Academic Staff for Undergraduate  Xiai Zhao 702 6233-3581  xiaizhao@ustb.edu.cn
 Department Secretary, Property Affairs  Yuan Li 1006 6233-3404  jgxms1@manage.ustb.edu.cn
 Graduate Education Specialist  Yinghui Bai 701 6233-3961  yanjiusheng@manage.ustb.edu.cn
 Graduate Admission Specialist  Chen Huang 701 6233-2746  jgms@manage.ustb.edu.cn
 Graduate Academic Specialist  Min Liu 701 6233-3905  mba@manage.ustb.edu.cn
 Graduate Network Specialist  Biao Mu 701 6233-3905  mubiao@ustb.edu.cn
 MBA Center Director  Yuan Lou 701 6233-3031  louyuan@manage.ustb.edu.cn
 MBA Academic Specialist  Dan Meng 701 6233-3031  smba@manage.ustb.edu.cn
 EMBA Center Director  Xiaohua Fan 1125 6233-3824  fanxh@manage.ustb.edu.cn
 EMBA Center
 Faculty co-ordinator
 Huanhuan
 Chen
302 6233-3968  embajw@manage.ustb.edu.cn
 EMBA Center
 General Administrator
 Yuanyuan Zhu 302 6233-3968  embazh@ustb.edu.cn
 EMBA Center Marketing Department
 General Marketing Specialist
 Qinghui Zheng 302 6233-3450  embazs@manage.ustb.edu.cn
 EMBA Center Marketing Department
 Marketing Specialist
 Fei Tian 302 6233-3450  embazs1@manage.ustb.edu.cn
 Sino-US EMBA Center  Liang Kong 304 6233-4020  kong@embauta.com
 Library Director  Lin Jia 401 6233-2361  jialin@ustb.edu.cn
 Library Administrator  Guanghui Hua 401 6233-2361  li_hua555@163.com
 Library Administrator  Xiangwei Xing 401 6233-2361  xingxw@ustb.edu.cn
 Labs & Research Institute Director  Limin Wang 604 6233-3737  wanglm@manage.ustb.edu.cn
 Labs & Research Institute
 Administrator
 Hui Yan 606 6233-2282  jgjf@manage.ustb.edu.cn
 Labs & Research Institute
 Administrator
 Shujuan Gu 1103 8237-6512  gushujuan@ustb.edu.cn
 Labs & Research Institute
 Administrator
 Jianfang Li 605 6233-2282  fen_fa@163.com
 Labs & Research Institute
 Administrator
 Hui Zhang 605 6233-2282  zhanghuichenggang@163.com
 Labs & Research Institute
 Administrator
 Qi Lu 606 6233-2282  18686768335@163.com
 Youth League Secretary   Peng Li 501 6233-4128  Lipeng@ustb.edu.cn
 Career Development  Yifang Qin 501 6233-4295  qinyf@ustb.edu.cn
 MBA Advisor  Dongyang Liu 501 6233-4295  liudongyang@ustb.edu.cn
 Masters/Ph.D. Graduates Advisor  Xuan Su  suxuan@ustb.edu.cn
 Sports Advisor  Yangzi Zhang 501 6233-4459  zyz08181288@sina.com
 Undergraduates Advisor  Qixin Bo  bolivar168@163.com
 Xiaojia Zhang  ZHxiaojia1215@126.com
 Bing Liu  dabingfudaoyuan@163.com
 Lu Liu  liulu201009@163.com
 Lifeng Duan  duanlf0904@sina.com
 Shuai Cui  ustbcuishuai@163.com
 

Site Map | Contact Us | Links | Old Version
Donlinks School of Economics and Management, USTB
30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, 100083